Skip to main content
Nu hulp nodig bij een cyberincident?
Bel 24/7: 088-2747800

Privacybeleid

Door 12 juli 2019 september 20th, 2023 Nieuws

Via de diensten en de websites *.tesorion.com en www.tesorion.nl van  Tesorion Nederland B.V. en andere Tesorion-bedrijven  (hierna: “Tesorion”) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Tesorion hecht veel belang aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens, deze worden dan ook zorgvuldig door ons verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerkingen houden wij ons aan de eisen die de AVG. Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden  voor  welke doeleinden  wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
  • onze  verzameling van persoonsgegevens beperken  tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • vragen om uitdrukkelijke toestemming  alvorens jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarvoor toestemming de grondslag is voor verwerking;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en datzelfde eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken als dat van toepassing is;
  • je de mogelijkheid tebieden om je persoonsgegevens in te zien en deze te corrigeren of te verwijderen voor zover de grondslag voor verwerken dit toelaat.

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten, laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Onze website biedt je de mogelijkheid om vragen te stellen via formulieren, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om je vraag te kunnen behandelen.

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard in overeenstemming met vigerende wetgeving en/of zolang het nodig is om onze diensten aan u te leveren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Online en marketing

We gebruiken jouw gegevens om de ervaring met Tesorion en haar dienstverlening te verbeteren. We doen dit door eerst gegevens van of over jou en gegevens van derden te verzamelen en deze gegevens vervolgens te analyseren om inzichten te verkrijgen over gedrag en demografische gegevens. Deze inzichten worden gebruikt om onze producten, onze website en onze marketinginspanningen, inclusief online advertenties, te verbeteren.

De gegevens die we gebruiken zijn de gegevens die je hebt opgegeven via onze website of social media accounts. De gegevens die we gebruiken omvatten ook IP-adressen, advertentie-ID’s, cookies en andere gegevens van computeractiviteit, evenals indicaties van jouw gedrag, interesses en demografische gegevens. We gebruiken ook vergelijkbare gegevens die we van anderen ontvangen, waaronder YouTube, Facebook, LinkedIn en Google.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien je hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Mogelijk worden ook door derde partijen cookies via onze website geplaatst.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, of bij herhaald bezoek nadat de cookies door jou zijn verwijderd, wordt er onderaan de website een melding getoond waarin je wordt geïnformeerd over de cookies die wij gebruiken. Je dient uitdrukkelijk toestemming te geven om alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in de melding en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Websites van derden

Deze verklaring is enkel van toepassing op de websites Tesorion en aan haar gelieerde ondernemingen en is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.

Video-chat diensten

Indien u deelneemt aan een online vergadering of bijeenkomst van of met Tesorion waarbij de mogelijkheid bestaat dat er opnamen worden gemaakt wordt u altijd vooraf geïnformeerd en om expliciete toestemming gevraagd. Tijdens de online vergadering of bijeenkomst zal altijd het doel van de opname worden gedeeld alsmede waarvoor de opname gebruikt gaat worden. U kunt altijd achteraf een verzoek indienen om gebruik te maken van uw recht om vergeten te worden.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk zullen wij graag met jou in contact treden als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Ook met eventuele klachten kunt je ons bereiken via onderstaand formulier. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen  met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

  • Je kunt een verzoek doen om je gegevens in te zien en bij gebleken onjuistheid deze te laten wijzigen of te verwijderen,
  • of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Dergelijke verzoeken kun je via onderstaand formulier aan ons richten.

Om misbruik te voorkomen vragen wij je te legitimeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Close Menu